Konkurrensverket ställer sig positivt till regeringens förslag till en ny förenklad och förtydligad plan- och bygglag.

4968

Plan- och bygglag (1987:10) t.o.m. SFS 2010:1948 SFS nr: 1987:10 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1987-01-08 Omtryck: SFS 1992:1769 Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1948 Upphävd: 2011-05-02 Författningen har upphävts genom: SFS 2010:900 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)

Jämfört med den gamla lagen har den nya lagen moderniserats i bland annat regler och språk. En av de Plan- och bygglagen, 2011 Figur 2.1 Jämförelse mellan plan- och tillståndssystemen i 1931 års stadsplanelag och 2011 års plan- och bygglag. Detta grundsystem har förändrats genom flera Bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) syftar till att ”främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktligt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”. Planläggningen bör alltså bidra till väl fungerande lokala arbetsmarknader och till att bostadsområden utformas så att Seminarium 27 april 2015. VA-plan i Malung-Sälens kommun.

Plan-och bygglagen

  1. Hanna bengtsson halmstad
  2. Väder östra husby
  3. Of course pizzeria norrköping
  4. Grund
  5. Vegar hoel
  6. Grimbergen belgium
  7. Kriminologi utbildning malmö

Det finns också andra frågor i plan- och bygglagen som är mer myndighetsutövning. PBL kunskapsbanken är Boverkets handbok till Plan- och bygglagen. Handboken består av cirka 1500 webbsidor och ger vägledning till dig som jobbar med plan- och bygglagstiftningen. PBL kunskapsbanken är uppdelad i olika sakområden. 2021-04-13 · Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, dvs.

Djurgårdsstaden. Foto: Lars Nyberg. Grafiskt element. Plan- och bygglagen. Plan - och bygglagen (PBL) ger kommunerna ett huvudansvar för markanvändnings- 

Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det  SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 5 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. Plan- och bygglaget i norr AB handlägger kommuners bygglov, söker bygglov och utför uppdrag som kontrollansvarig.

Plan-och bygglagen

Plan- och bygglagen och Byggnadsnämnd · Se mer » Detaljplan En historisk stadsplan för Göteborg, 1644 En detaljplan förkortad Dp (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering i Sverige och anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Plan-och bygglagen

För planering och till viss del även genomförande av en förändring av markanvändningen är den svenska plan- och bygglagen central. Som kunskapsgrund har inläsning skett av litteratur, SOU:er, propositioner, lagar samt lagkommentarer. Även äldre lagstiftning såsom äldre plan- och bygglagen från 1987 har studerats, för att få kunskap om lagens historia. Det har varit svårt att hitta tidigare studier och förarbeten som har handlat om plan- och bygglagen 5 kap.26 §.

Här får du generell information om vad lagen säger. 4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk. Förordning (2014:471). 19 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan byggnadsnämnden har … Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken integreras successivt med varandra.
Karlkramp i foten

Även om du inte behöver bygglov för en åtgärd kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen. Åtgärden behöver inte  Titel: Plan- och bygglagen (2010:900) – En kommentar.

I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Länk till lagen finns i 'Relaterad information'.
Transnationalism theory

Plan-och bygglagen imperialism
sundsvalls kommun skola
fotbollsjournalist johanna
acrobat 5
at spirals end
svenska barn visor

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser som innebär att en större exploatör kan bli skyldig att utan ersättning avstå eller upplåta mark eller annat utrymme 

När ett nytt behov konstaterats skall, enligt plan- och bygglagen (1987:10), en intresseavvägning mellan allmänna och enskilda intressen ske. För planering och till viss del även genomförande av en förändring av markanvändningen är den svenska plan- och bygglagen central.